LUNI logoLaisvasis universitetas yra neformali bendruomeninė iniciatyva, siekianti suburti asmenis ir jų grupes, aktyviai veikiančius akademinėje ir socialinėje terpėje, skatinti juos dalintis žiniomis ir patirtimis, kurti alternatyvas nusistovėjusiam švietimo modeliui, motyvacijai, disciplinai.

1. Visų šiuolaikinių universiteto reformų tikslas yra kuo labiau įjungti aukštąjį mokslą į valstybinio kapitalizmo sistemą, padarant studentus arba valstybės tarnais, arba laisvosios rinkos sraigteliais. Laisvasis universitetas ugdo laisvą ir kritiškai mąstančią asmenybę, kuri siekia išsilavinimo, o ne diplomo ir žadamos karjeros valstybiniame ar verslo sektoriuje.

2. Tradicinis universitetas didžiuojasi savo autonomija, bet iš tikrųjų yra biurokratinė ir hierarchinė struktūra, puoselėjanti autoriteto galią. Laisvasis universitetas turi būti horizontalus: atsisakoma bet kokių hierarchinių struktūrų, panaikinama riba tarp dėstytojų ir klausytojų. Dėstytoju gali tapti kiekvienas, norintis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi. Studentas virsta dėstytojo bendraminčiu ir dia/polilogo partneriu, laisvoje akademinėje bendruomenėje nebelieka feodalinių santykių.

3. Tradiciniame universitete reformomis stengiamasi atskirti gerus ir blogus pažymius gaunančius studentus. Į laisvąjį universitetą kviečiami ne tik studentai, bet ir tie, kurie nestudijuoja. Visi jie tarpusavyje lygūs.

4. Laisvasis universitetas, ateities eksperimentų laboratorija, grindžiamas tolerancija įvairių tautų, rasių, religijų, lyčių ir t.t. asmenims. Jame išgirstama kiekvieno žmogaus nuomonė, argumentacija.

5. Laisvasis universitetas kuriamas ne kaip institucija, o tinklas. Jį formuoja skirtingos iniciatyvos, turinčios skirtingus požiūrius ir nuomones. Skirtingų centrų nuomonės gali nesutapti.

Laisvajame universitete dėmesys teikiamas tiek teorijai (socialiniams ir humanitariniams moksluose), tiek praktikai (tiksliesiems mokslams ir įvairiems menams). Studijų programos sudarinėjamos bendru sutarimu, informacija apie planuojamus renginius platinama įvairiais kanalais.

Latga Atgal, 2008.08.21

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija